Stan u Obrenovcu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje/
AdresaKneza Sime Markovića 3b OpštinaBeograd-Obrenovac
Cena EUR*15.800 € Jemstvo1.580 €
Pravni osnov

Rešenje o zabeležbi vansudske/ prodaje RS-RGZ-SKN Obrenovac broj 952-02-13-087-7128/2018 od 11.09.2020.

Datum javne prodaje05.03.2021. Poverilac / ProdavacAIK BANKA AD Beograd
Kontakt telefon

018/507-480

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Predmet prodaje: Ulaz 3b, suteren, dvosoban stan broj 4, korisne površine 44m2, koji je upisan kao poseban deo zgrade broj 1, izgrađene na k.p.br. 923/3, na adresi Kneza Sime Markovića.

Procenjena vrednost nepokretnosti: 15.800,00 EUR.

Isplata kupoprodajne cene vrši se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu na dan uplate.

Datum, vreme i mesto prve aukcijske prodaje: 05.03.2021. godine, u 12.30 časova, u prostorijama AIK BANKE AD Beograd na V spratu zgrade u ulici Bulevar Mihaila Pupina 115đ.

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u iznosu od 10% od početne cene, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Uplate se vrše na račun AIK BANKE broj 105–04-17, sa pozivom na broj JMBG-40404005 (za uplate fizičkog lica) ili sa pozivom na broj MBR-40404004 (za uplate pravnog lica), najkasnije do 16.00 časova dana 04.03.2021. godine (četvrtak). Pri uplati potrebno je kao svrhu navesti „depozit za učešće na aukcijskoj prodaji“, i nakon realizacije o izvršenoj uplati obavestiti lice ovlašćeno za kontakt iz ovog oglasa. Na uplaćeni depozit Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu. Sva zainteresovana lica uplatom depozita prihvataju uslove i pravila aukcijske prodaje AIK BANKE, kao i mogućnost gubitka prava na povraćaj depozita u slučajevima predviđenim pravilima aukcijske prodaje. Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, odnosno drugog najboljeg ponuđača, depozit će biti vraćen u roku od tri radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje.
Registracija učesnika počinje jedan sat pre početka aukcije i završava se deset minuta pre početka aukcije na adresi navedenoj u oglasu.

Zainteresovana lica mogu učestvovati na aukciji lično ili preko punomoćnika, odnosno zastupnika, uz dostavu validnog punomoćja. Fizička lica koja lično učestvuju na aukciji legitimišu se ličnom kartom ili pasošem, a pravna lica prilažu dokaz o registraciji firme i dokaz o ovlašćenom licu za zastupanje i/ili ovlašćenje za učešće na aukcijskoj prodaji.

Kupoprodajni ugovor se potpisuje i overava pred nadležnim javnim beležnikom najkasnije u roku od pet radnih dana od dana održavanja aukcijske prodaje. Kupoprodajna cena se isplaćuje u celosti u roku od 15 dana od dana overe ugovora.

Prodaja nepokretnosti vrši se u viđenom stanju bez prava na reklamaciju. Porez na prenos apsolutnih prava, takse i ostale troškove vezane za prodaju predmetne nepokretnosti i prenos prava svojine snosi kupac.