Silosi u okolini Valjeva – Mionica / Donji Mušić


VrstaPoslovni objekat Broj prodaje1
AdresaKO Donji Mušić OpštinaMionica
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka IIv 390/2019 dana 08.02.2021. godine.

Datum javne prodaje10.03.2021. Poverilac / ProdavacIzvršni poverioci
Kontakt telefon

014/521-886 i 066/809-00-93

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Oglašava se PRVA JAVNA PRODAJA nepokretnosti u svojini izvršnog dužnika sa udelom 1/1, putem usmenog javnog nadmetanja, i to za nepokretnosti:

- njiva 2. klase, površine 6a 81m2, koja predstavlja poljoprivredno zemljište, broj parcele 696/2 KO Donji Mušić, potes Toplica, procenjena vrednost iznosi 40.193,91, dinara, a početna cena čini 70% procenjene vrednosti i iznosi 28.135,73 dinara,
- njiva 2. klase, površine 6a 13m2, koja predstavlja poljoprivredno zemljište, broj parcele 696/3 KO Donji Mušić, potes Toplica, procenjena vrednost iznosi 36.180,42 dinara, a početna cena čini 70% procenjene vrednosti i iznosi 25.326,29 dinara,
- njiva 2. klase, površine 4a 07m2, koja predstavlja poljoprivredno zemljište, broj parcele 696/4 KO Donji Mušić, potes Toplica, procenjena vrednost iznosi 24.021,91 dinara, a početna cena čini 70% procenjene vrednosti i iznosi 16.815,33 dinara,
- njiva 2. klase, površine 5a 99m2, koja predstavlja poljoprivredno zemljište, broj parcele 696/5 KO Donji Mušić, potes Toplica, procenjena vrednost iznosi 35.354,12 dinara, a početna cena čini 70% procenjene vrednosti i iznosi 24.747,88 dinara,
- građevinsko zemljište izvan građevinskog područja, koje čini zemljišta pod zgradom-objektom, uz zgradu-objekat i ostalo veštački stvoreno neplodno zemljište, ukupne površine 83a 65m2, broj parcele 697 KO Donji Mušić, potes Toplica, procenjena vrednost iznosi 493.718,19 dinara, a početna cena čini 70% procenjene vrednosti i iznosi 345.602,73 dinara,
- ostale zgrade – MAGACIN, broj zgrade 1, postojeće na katastarskoj parceli broj 697 KO Donji Mušić, potes Toplica, koji objekat predstavlja objekat preuzet iz zemljišne knjige, procenjena vrednost iznosi 485.971,57 dinara, a početna cena čini 70% procenjene vrednosti i iznosi 340.180,10 dinara,
- ostale zgrade – UPRAVNA ZGRADA, broj zgrade 2, postojeće na katastarskoj parceli broj 697 KO Donji Mušić, potes Toplica, koji objekat predstavlja objekat preuzet iz zemljišne knjige, procenjena vrednost iznosi 4.605.478,86 dinara, a početna cena čini 70% procenjene vrednosti i iznosi 3.223.835,20 dinara,
- pomoćna zgrada, broj zgrade 3, postojeće na katastarskoj parceli broj 697 KO Donji Mušić, potes Toplica, koji objekat predstavlja objekat izgrađen bez odobrenja za gradnju, procenjena vrednost iznosi 38.246,19 dinara, a početna cena čini 70% procenjene vrednosti i iznosi 26.772,33 dinara,
- zgrada za proizvodnju stočne hrane – MEŠAONA STOČNE HRANE, (koju čini: usipni koš sa nadstrešnicom, mašinska kuća u kojoj se nalazi i mlin čekićar, transportni sistem za rasuti materijal, komandni orman-tabla, dve ćelije silosa za rasuti materijal, sistem dozatora za osnovnu supstancu i aditive, mašalica za pripremu gotove hrane, sistem za aspiraciju transportera i silosa), broj zgrade 4, postojeće na katastarskoj parceli broj 697 KO Donji Mušić, potes Toplica, koji objekat predstavlja objekat preuzet iz zemljišne knjige, ukupna procenjena vrednost iznosi 55.484.600,00 dinara, a početna cena čini 70% procenjene vrednosti i iznosi 38.839.220,00 dinara,
- zgrada za koju nije poznata namena, (3 ćelije silosa za sačmu i aditive, kapacitet svake ćelije je 105 m3, dimenzije ćelije: su prečnik fi 3,5 m, visina h=10m. Ćelije silosa su izrađene od čeličnog lima, motane i pertlovane po sistemu Lipp-Utva“, levak ćelije ima nagib 45 stepeni. Ćelije su levkom oslonjene na prsten koji je zavaren za čelične stubove koji u 12 tačaka prihvataju prsten i u četiri tačke prenose opterećenje na temeljnu ploču silosa), broj zgrade 5, postojeće na katastarskoj parceli broj 697 KO Donji Mušić, potes Toplica, koji objekat predstavlja objekat preuzet iz zemljišne knjige, procenjena vrednost iznosi 2.665.000,00 dinara, a početna cena čini 70% procenjene vrednosti i iznosi 1.865.500,00 dinara,
- ostale zgrade – TRAFO STANICA, broj zgrade 6, postojeće na katastarskoj parceli broj 697 KO Donji Mušić, potes Toplica, koji objekat predstavlja objekat izgrađen bez odobrenja za gradnju, procenjena vrednost iznosi 14.342,32 dinara, a početna cena čini 70% procenjene vrednosti i iznosi 10.039,62 dinara,
sve upisano u list nepokretnosti br. 291 KO Donji Mušić,
- njiva 4. klase, površine 11a 48m2, koja predstavlja poljoprivredno zemljište broj parcele 81 KO Tabanović, potes Ornica, procenjena vrednost iznosi 67.757,14 dinara, a početna cena čini 70% procenjene vrednosti i iznosi 47.429,99 dinara,
- zgrada za koju nije poznata namena, broj zgrade 1, postojeće na katastarskoj parceli broj 81 KO Tabanović, potes Ornica, koji objekat predstavlja objekat preuzet iz zemljišne knjige procenjena vrednost iznosi 1.143.401,76 dinara, a početna cena čini 70% procenjene vrednosti i iznosi 800.381,23 dinara, sve upisano u list nepokretnosti br. 222 KO Tabanović.
- građevinsko zemljište izvan građevinskog područja, koje čini zemljište pod zgradom-objektom (površine 2a 95m2) i njiva 5. klase (površine 14a 54m2), broj parcele 334 KO Nanomir, potes Banovine, ukupne površine 17a 49m2, procenjena vrednost iznosi 103.229,30 dinara, a početna cena čini 70% procenjene vrednosti i iznosi 72.260,51 dinara,
- pomoćna zgrada – MAGACIN, broj zgrade 2, postojeće na katastarskoj parceli broj 334 KO Nanomir, potes Banovine, koji objekat predstavlja objekat preuzet iz zemljišne knjige, procenjena vrednost iznosi 621.500,61 dinara, a početna cena čini 70% procenjene vrednosti i iznosi 435.050,42 dinara, sve upisano u list nepokretnosti br. 168 KO Nanomir.

NAPOMENA: Prodaju se zajedno 3 celine I jemsto se plaća u odnosu na celine. Za sve dodatne infomracije kontaktirajte broj: 066/80-90-092. Takođe, kontaktirajte nas I za svu eventualnu dodatnu dokumentaciju.

Javna prodaja održaće se dana 10.03.2021. godine sa početkom u 12:00 časova. na adresi kancelarije javnog izvršitelja Katarine Simić, u Valjevu, ul. Mišarska br. 6, te se ovim Zaključkom pozivate na prodaju.

Zainteresovani kupci su obavezni da pre održavanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva 10% od procenjene cene stvari za koju će se nadmetati, na namenski račun javnog izvršitelja Katarine Simić broj 205-272931-72 kod Komercijalne banke a.d. Beograd, sa napomenom: „jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu posl. br I.I. 390/19“ i da javnom izvršitelju dostave dokaz o uplaćenom jemstvu, a lica koja prethodno nisu položila jemstvo ne mogu učestvovati na javnom nadmetanju.

Zainteresovana lica mogu razgledati nepokretnosti koje su predmet prodaje uz prethodnu najavu javnom izvršitelju, a što je izvršni dužnik u obavezi dozvoliti, pod pretnjom zakonskih posledica.

Prodaju pokretne imovine možete pogledati na linku: "Kolska vaga i drugo – Mionica / Donji Mušić"

Nema komentara