Prodaja nepokretnosti – kuće u Čoki


VrstaStambeni objekat Broj prodaje2
AdresaMaršala Tita 108 OpštinaČoka
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov /
Datum javne prodaje05.03.2021. Poverilac / ProdavacVojvođanska Banka
Kontakt telefon

024/551-489 i 013/833-320

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

U izvršnom postupku I.I-95/20, pred Javnim izvršiteljem Bojan Tovarišić iz Subotice, Pavla Štosa 6/1, prodaje se sledeća nepokretnost:

- porodična stambena zgrada br.dela parcele: 1, izgrađena na kat.parc.br.576/2, ulica Maršala Tita br.108, površine 100 m2, upisana u LN 1739 KO Čoka, sa napomenom da porodična stambena zgrada je neto površine 80,59 m2, a u prirodi je proširena tako što se sa zadnje strane na zgradu naslanja neupisani objekat neto površine 25 m2, koji je sastavni deo zgrade i predstavlja kupatilo i šupu; na parceli se nalazi i nasatrešnica površine 29 m2 i polusrušeni svinjac, čija je utvrđena vrednost 646.701,55 dinara.

Drugo elektronsko javno nadmetanje će se održati 05.03.2021. godine u periodu od 09,00 do 15,00 časova preko portala elektronskog javnog nadmetanja , koji je dostupan na internet stranici portala: www.eaukcija.sud.rs, s tim što vreme davanja ponude traje u periodu od 09,00 do 13,00 časova. časova

Početna cena nepokretnosti na drugom elektronskom javnom nadmetanju iznosi 50% procenjene vrednosti nepokretnosti, a licitacioni korak se određuje u iznosu od 1% početne cene.

Na elektronskom javnom nadmetanju kao ponudioci mogu da učestvuju lica koja su registrovani korisnici na portalu elektronskog javnog nadmetanja i koja polože jemstvo u visini od 15% od procenjene vrednosti nepokretnosti najkasnije dva dana pre održavanja elektronskog javnog nadmetanja tj. najkasnije dana 02.03.2021.godine.

Jemstvo se polaže uplatom na račun Ministarstva pravde koji je objavljen na internet stranici portala elektronske prodaje , a licima koja uplatu jemstva izvrše nakon roka uskratiće se učestvovanje na javnom nadmetanju.

Sve dažbine vezane za kupoprodaju i prenos vlasništva snosi kupac

Kupac je dužan da u roku od 15 dana od donošenja zaključka o dodeljivanju nepokretnosti isplati razliku između uplaćenog jemstva i punog iznosa cene za koju je kupio nepokretnost uplatom na namenski račun javnog izvršitelja broj 340-13002206-19 koji se vodi kod ERSTE BANK AD NOVI SAD, sa pozivom na broj predmeta

Zainteresovanim licima za kupovinu nepokretnosti dozvoliće se da izvrše uvid u procenu ovlašćenog procenitelja , sa foto dokumentacijom, a na osnovu prethodno podnetog zahteva putem e-pošte : izvrsitelj.tovarisic@gmail.com , svakog radnog dana od 10,00 – 14,00 časova.