Porodična stambena zgrada u Sjenici


VrstaStambeni objekat Broj prodaje2
AdresaKO Sjenica OpštinaSjenica
Cena EUR*32.429 € Jemstvo6.486 €
Pravni osnov /
Datum javne prodaje17.05.2021. Poverilac / ProdavacB2 Holding kapital doo Beograd
Kontakt telefon

011/440-96-03 i 069/333-02-24; workout@b2kapital.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Izvršni poverilac B2 HOLDING KAPITAL DOO BEOGRAD, Vladimira Popovića 6, u izvršnom postupku posl.br.I.I-1272/2018 koji se vodi pred Javnim izvršiteljem Milom Durutovićem iz Novog Pazara, po predlogu izvršnog poverioca B2 HOLDING KAPITAL DOO BEOGRAD, na osnovu Zaključka I.I-1272/2018 od 28.03.2021. godine, oglašava prvu javnu prodaju sledeće nepokretnosti, i to:

• Porodična stambena zgrada upisana u V-listu, br. zgrade 1, broj etaža PR1, Guhovac, površine u osnovi 96m2, na kat. parceli br. 3285/21, List nepokretnosti 2374 KO Sjenica
• Zemljište upisano u A-listu u ukupnoj površini od 593m2, na kat. parceli br. 3285/21, List nepokretnosti 2374 KO Sjenica

Javno nadmetanje će se održati dana 17.05.2021. godine u 12.00 časova u kancelariji javnog izvršitelja Mila Durutovića u AVNOJA-a br. bb, II sprat u Novom Pazaru.

Procenjena vrednost nepokretnosti prema tržišnoj ceni na dan 22.07.2019. godine iznosi 65.000 EUR.

Početna cena na drugom javnom nadmetanju iznosi 3.826.595,50 dinara, odnosno 50% procenjene vrednosti nepokretnosti.

Ponuđač sa najvećom ponudom dužan je da plati cenu za nepokretnost u roku od 15 dana nakon objavljivanja rezultata javnog nadmetanja, a ako ponuđač ne plati u navedenom roku, drugi ponuđač će biti proglašen kupcem i platiti onu cenu koju je on ponudio, a isto pravilo se primenjuje i na ostale ponuđače.

Zainteresovani kupci su obavezni da najkasnije do 17.05.2021. godine uplate na ime jemstva 10% procenjene vrednosti nepokretnosti na račun izvršitelja 205-226483-27 koji se vodi kod Komercijalne banke ad Beograd, sa naznakom „jemstvo za učestvovanje u javnom nadmetanju u predmetu I.I.-1272/2018“