Zemljište u Jarku


VrstaZemljište Broj prodaje1
AdresaKO Jarak OpštinaSremska Mitrovica
Cena EUR*12.490 € Jemstvo2.676 €
Pravni osnov

Na osnovu Zaključka posl.br. I.IV-14/20 od 06.04.2021. godine.

Datum javne prodaje06.05.2021. Poverilac / ProdavacMilan Žugić - izvršitelj
Kontakt telefon

065/277-71-55 i 022/615-480; izv.milanzugic@gmail.com

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

OGLAŠAVA SE PRVA javna prodaja nepokretnosti na kojima izvršni dužnik, ima pravo svojine, sa obimom udela od 1/1, koje su predmet izvršenja u ovom postupku a upisane su u list nepokretnosti broj 913 К.O. Jarak i to:

- njiva 3. Кlase, površine 10.060 m2, na parceli broj 827, br. dela 1, К.O. Jarak, list nepokretnosti broj 913, ul. Grujina Кućer, na kojoj izvršni dužnik ima pravo svojine, sa obimom udela od 1/1.

Predmetna nepokretnost je slobodna od lica i stvari.

Na nepokretnosti koja je predmet prodaje, ne postoje prava trećih lica koja umanjuju njenu vrednost, odnosno ne postoje stvarne i lične službenosti ili stvarni tereti koje kupac preuzima posle prodaje nepokretnosti.

Zaključkom o utvrđenju vrednosti I.IV-14/20 od 17.03.2021. godine, javni izvršitelj Milan Žugić je utvrdio tržišnu vrednost predmetne nepokretnosti u iznosu od 2.105.442,10 dinara na dan procene 15.03.2021. godine, s tim da je na ovom nadmetanju početna cena odmerena u visini od 70% procenjene vrednosti i iznosi 1.473.809,47 dinara.

Prvo javno nadmetanje će se održati dana 06.05.2021. godine, putem portala elektronske prodaje (eaukcija.sud.rs), a licitacioni korak iznosi 10% od početne cene.

Elektronsko javno nadmetanje se održava radnim danom i traje najduže šest časova u periodu od 9 do 15 časova. Vreme za davanje ponuda traje najduže četiri časa u periodu od 9 do 13 časova. U slučaju da je najmanje jedna ponuda data u poslednjih pet minuta pre isteka navedenog perioda, vreme trajanja elektronskog javnog nadmetanja se produžava još pet minuta od vremena određenog za okončanje elektronskog javnog nadmetanja te se postupak ponavlja sve dok u poslednjih pet minuta elektronskog javnog nadmetanja ne bude data nijedna ponuda a najduže do 15 časova, kada se postupak elektronskog javnog nadmetanja mora okončati a sve u skladu sa Pravilnikom o organizaciji i postupku elektronskog javnog nadmetanja

Pravo učešća u nadmetanju imaju lica koja su prethodno položila jemstvo, na račun Ministarstva pravde koji je objavljen na internet stranici portala (eaukcija.sud.rs) najkasnije dva dana pre održavanja javnog nadmetanja u visini 15% procenjene vrednosti nepokretnosti a što u ovom slučaju iznosi 315.816,31 dinara. Polaganja jemstva su oslobođeni izvršni poverilac i založni poverilac, ako njihova potraživanja dostižu iznos jemstva i ako bi se s obzirom na njihov red prvenstva i utvrđenu vrednost nepokretnosti, taj iznos mogao namiriti iz prodajne cene.