Stambeni objekat u Slancima


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaAlekse Šantića 6 OpštinaBeograd-Palilula
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov /
Datum javne prodaje12.05.2021. Poverilac / ProdavacRaiffeisen Bank
Kontakt telefon

063/87-23-81 i 011/220-88-24

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

PRVO ELEКTRONSКO JAVNO NAMETANJE održaće se dana 12.05.2021.godine u periodu od 09:00 do 13:00 časova preko portala elektronskog javnog nadmetanja (eaukcija.sud.rs).

ODREĐUJE SE PRVA PRODAJA NEPOКRETNOSTI ELEКTRONSКIM JAVNIM NADMETANJEM,i to:

Porodična stambena zgrada, broj zgrade 1,spratnosti Pr+Sp, ukupne korisne površine 100,8 m2,koja se nalazi u Slancima u ulici Alekse Šantića br. 6,sagrađena na katastarskoj parceli br 649/1 КO Slanci,sve upisano u List nepokretnosti broj 911 КO Slanci;
NAPOMENA: U Listu nepokretnosti broj 911 КO Slanci uknjižena je etaža prizemlja, čija izmerena korisna površina iznosi 50,8 m2, dok etaža sprata nije uknjiženja i čija izmerena korisna površina iznosi 50 m2. Etaže prizemlja i sprata su povezane unutrašnjim dvokrakim AB stepenicama, obrađenim livenim teracom i sa drvenom ogradom, i čine jedinstvenu funkcionalnu celinu.

Na osnovu pismenih isprava koje su učesnici u postupku predočili javnom izvršitelju do donošenja Zaključka o utvrđenju vrednosti nepokretnosti, kao i na osnovu stanja u katastru nepokretnosti, konstatuje se da na nepokretnosti koja je predmet prodaje ne postoje prava trećih lica koja umanjuju vrednost nepokretnosti i ne prestaju prodajom,kao ni službenosti niti stvarni tereti koje kupac preuzima.

Tržišna vrednost nepokretnosti utvrđena je zaključkom javnog izvršitelja o utvrđenju vrednosti nepokretnosti posl.br. II 1719/20 od 12.02.2021.godine u iznosu od 3.351.047,10 dinara,a na osnovu Izveštaja o proceni nepokretnosti licenciranog procenitelja Miloša Trišovića iz Beograda,dipl.inž.građ.

PRVO ELEКTRONSКO JAVNO NAMETANJE održaće se dana 12.05.2021.godine u periodu od 09:00 do 13:00 časova preko portala elektronskog javnog nadmetanja (eaukcija.sud.rs).

Vreme za davanje ponuda traje najduže četiri sata,u periodu od 09:00 do 13:00 časova.U slučaju da je najmanje jedna ponuda data u poslednjih pet minuta pre isteka navedenog perioda, vreme trajanja elektronskog javnog nadmetanja se produžava za još pet minuta od vremena određenog za okončanje elektronskog javnog nadmetanja. Postupak se ponavlja sve dok u poslednjih pet minuta elektronskog javnog nadmetanja ne bude data nijedna ponuda, a najduže do 15 časova, kada se postupak elektronskog javnog nadmetanja mora okončati.

Početna cena na prvom elektronskom javnom nadmetanju iznosi 70% od procenjene vrednosti nepokretnosti,što iznosi 2.345.732,97 dinara.
Licitacioni korak se određuje u iznosu od 2,5% od početne cene.

Na elektronskom javnom nadmetanju mogu da učestvuju kao ponudioci lica koja su registrovani korisnici na portalu elektronskog javnog nadmetanja.

Zainteresovani kupci su dužni da najkasnije dva dana pre održavanja elektronskog javnog nadmetanja,dakle do 10.05.2021. godine do 09:00 časova, uplate na ime jemstva 15% od utvrđene vrednosti nepokretnosti,što iznosi 502.657,07 dinara, na račun Ministarstva pravde koji je objavljen na internet stranici portala elektronske prodaje (Registrovani korisnik koji se prijavi na javno nadmetanje dobija mejl sa podacima za uplatu jemstva).

Lica koja nisu položila jemstvo najkasnije dva dana pre održavanja elektronskog javnog nadmetanja ne mogu učestvovati na javnom nadmetanju.

Registracija korisnika na portalu elektronskog javnog nadmetanja vrši se podnošenjem zahteva za upotrebu kvalifikovanog elektronskog potpisa, kojim se utvrđuje identitet korisnika. Nakon registracije na portalu elektronskog javnog nadmetanja korisnik elektronskim putem podnosi prijavu za učestvovanje na određenom elektronskom javnom nadmetanju, a uz prijavu dosgavlja dokaz o uplaćenom jemstvu. Registrovanom korisniku kao ponudiocu nasumično se dodeljuje jedinstveni identifikacioni broj radi učestvovanja na ovom elektronskom javnom nadmetanju.

Ponudiocima čija ponuda nije prihvaćena jemstvo se vraća odmah posle zaključenja javnog nadmetanja. Drugom i trećem po redu ponudiocu vraća se jemstvo kad najpovoljniji ponudilac plati ponuđenu cenu u roku, a trećem po redu ponudiocu i kad drugi po redu ponudilac plati ponuđenu cenu u roku. Iz jemstva ponudioca koji nije platio ponuđenu cenu namiruju se troškovi javnog nadmetanja i razlika između cene koju je on ponudio i plaćene cene, a ako nakon toga preostane višak, uplatiće se na račun budžeta Republike Srbije.

Кupac kome se dodeli nepokretnost dužan je da položi prodajnu cenu u roku od 15 dana od dana donošenja zaključka o dodeljivanju nepokretnosti. Zaključak o dodeljivanju nepokretnosti donosi se po zaključenju javnog nadmetanja i objavljivanja najpovoljnijeg ponudioca i posle mogućeg izjašnjenja o korišćenju prava preče kupovine. Ako najpovoljniji ponudilac s javnog nadmetanja ne plati ponuđenu cenu u roku, zaključkom se oglašava da je prodaja bez dejstva prema njemu i nepokretnost se dodeljuje drugom po redu ponudiocu uz određivanje roka za plaćanje ponuđene cene.

Najpovoljniji ponudilac je dužan da u roku od 15 dana od dana donošenja zaključka o dodeljivanju nepokretnosti isplati razliku između uplaćenog jemstva i punog: iznosa cene za koju je kupio nepokretnost, uplatom na namenski račun javnog ijvršitelja broj 205-251815-79 koji se vodi kod Кomercijalne banke a.d. Beograd sa pozivom na broj predmeta II 1719/20.

Zainteresovanim licima za kupovinu nepokretnosti dozvoliće se razgledanje nepokretnosti na osnovu pismenog zahteva za razgledanje nepokretnosti dostavljenog na: izvrsiteljkostic@gmail.com do 29.04.2021. godine. Razgledanje nepokretnosti biće održano dana 05.05.2021. godine u 10:00 časova.