Zemljište u Sremskoj Mitrovici


VrstaZemljište Broj prodaje/
AdresaKO Martinci; KO Međoš OpštinaSremska Mitrovica
Cena EUR*Pogodba Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu Zaključka posl.br. I.I-185/21 od 26.11.2021. godine.

Datum javne prodaje24.12.2021. Poverilac / ProdavacMilan Žugić - izvršitelj
Kontakt telefon

065/277-71-55; 022/615-480

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

I - ODREĐUJE SE PRODAJA NEPOSREDNOM POGODBOM PO IZBORU IZVRŠNOG POVERIOCA, NEPOКRETNOSTI i to:

- nepokretnosti upisane u list nepokretnosti broj: 287 К.O. Martinci, njiva 2. klase, površine 17.433 m2, na parceli broj 3332, Međoš, na kojoj izvršni dužnik ima pravo svojine, sa obimom udela od 1/2 čija je procenjena tržišna vrednost na dan procene 09.08.2021. godine u iznosu 1.188.657,53 dinara;
- nepokretnosti upisane u list nepokretnosti broj: 1687 К.O. Martinci, njiva 2. klase površine 18.580 m2, na parceli broj 3400/1, Međoš, na kojoj izvršni dužnik ima pravo svojine, sa obimom udela od 3/8 čija je procenjena tržišna vrednost na dan procene 09.08.2021. godine u iznosu od 950.148,72 dinara;
- nepokretnosti upisane u list nepokretnosti broj: 1688 К.O. Martinci, parcela broj 3329 površine 13.743 m2, (broj dela 1, njiva 2. klase, površine 10.146m2; broj dela 2, njiva 3. klase, površine 3.597 m2), Međoš, na kojoj izvršni dužnik  ima pravo svojine, sa obimom udela od 2/4 čija je procenjena tržišna vrednost na dan procene 09.08.2021. godine u iznosu od 937.057,33 dinara;

II - Predmetne nepokretnosti su slobodne od lica i stvari.

III - Na nepokretnostima koje su predmet prodaje, ne postoje prava trećih lica koja umanjuju njenu vrednost, odnosno ne postoje stvarne i lične službenosti ili stvarni tereti koje kupac preuzima posle prodaje nepokretnosti.

IV - Zaključkom o utvrđenju vrednosti I.I-185/21 od 30.08.2021. godine, javni izvršitelj Milan Žugić je utvrdio ukupnu tržišnu vrednost predmetnih nepokretnosti u iznosu od 3.075.863,58 dinara na dan procene 09.08.2021. godine, s tim da je na ovom nadmetanju početna cena odmerena u visini od 50% procenjene vrednosti i iznosi 1.537.931,79 dinara i to za:
- nepokretnosti upisane u list nepokretnosti broj: 287 К.O. Martinci, njiva 2. klase, površine 17.433 m2, na parceli broj 3332, Međoš, na kojoj izvršni dužnikima pravo svojine, sa obimom udela od 1/2 - 594.328,77 dinara;
- nepokretnosti upisane u list nepokretnosti broj: 1687 К.O. Martinci, njiva 2. klase površine 18.580 m2, na parceli broj 3400/1, Međoš, na kojoj izvršni dužnik  ima pravo svojine, sa obimom udela od 3/8 – 475.074,36 dinara;
- nepokretnosti upisane u list nepokretnosti broj: 1688 К.O. Martinci, parcela broj 3329 površine 13.743 m2, (broj dela 1, njiva 2. klase, površine 10.146m2; broj dela 2, njiva 3. klase, površine 3.597 m2), Međoš, na kojoj izvršni dužnik ima pravo svojine, sa obimom udela od 2/4 – 468.528, 67 dinara.

V – CENA NEPOКRETNOSTI SE SLOBODNO UGOVARA, a rok za plaćanje kupovne cene ne može biti duži od 15 dana od dana donošenja zaključka o dodeljivanju nepokretnosti, koji se donosi odmah posle zaključenja ugovora o prodaji.

VI – Zainteresovano lice će sa izvršnim poveriocem zaključiti pismeni sporazum, kojim će biti utvrđeni rok za zaključenje ugovora o prodaji i prodajna cena nepokretnosti.

VII - Ugovor o prodaji može da se zaključi u roku od 30 dana od dana donošenja ovog zaključka o prodaji neposrednom pogodbom po izboru izvršnog poverioca.

VIII - Ročište za zaključenje ugovora o prodaji neposrednom pogodbom po predlogu izvršnog poverioca se zakazuje za 24.12.2021. godine u 13.00 časova u kancelariji javnog izvršitelja Milana Žugića, Trg Vojvođanskih brigada bb, Sremska Mitrovica.

IX – Кupac je dužan da neposredno pred zaključenje ugovora položi jemstvo u iznosu koji predstavlja 15% utvrđene tržišne, odnosno procenjene vrednosti konkretne nepokretnosti na račun javnog izvršitelja Milana Žugića br. 160-0000000496283-80 otvoren kod Inteza banke sa pozivom na broj predmeta I.I 185/21, te da o tome dostavi dokaz javnom izvršitelju.

X – Svi porezi i troškovi prenosa prava vlasništva padaju na teret kupca.

XI – Javni izvršitelj će zainteresovanim licima omogućiti da predmetnu nepokretnost razgledaju svakog radnog dana što je izvršni dužnik dužan omogućiti. U protivnom, razgledanje nepokretnosti sproveš
će se prinudnim putem uz asistenciju policije.

XII - Član 169. Zakona o izvršenju i obezbeđenju glasi: „ Кupac nepokretnosti, ni na javnom nadmetanju, ni neposrednom pogodbom, ne može biti izvršni dužnik.
Кupac nepokretnosti ne može biti ni javni izvršitelj, zamenik javnog izvršitelja, pomoćnik javnog izvršitelja ili drugo lice koje je zaposleno kod javnog izvršitelja, nezavisno od toga da li postupa u konkretnom izvršnom postupku, niti lice koje je njihov krvni srodnik u pravoj liniji, a u pobočnoj liniji do četvrtog stepena srodstva, supružnik, vanbračni partner, tazbinski srodnik do drugog stepena, staratelj, štićenik, usvojitelj, usvojenik, hranitelj ili hranjenik.

Кupac nepokretnosti ne može biti ni svako drugo lice koje službeno učestvuje u konkretnom izvršnom postupku.
Кupac nepokretnosti ne može biti ni lice zaposleno u ministarstvu kao administrator portala elektronskog javnog nadmetanja, niti lice koje je njegov krvni srodnik u pravoj liniji, a u pobočnoj liniji do četvrtog stepena srodstva, supružnik, vanbračni partner, tazbinski srodnik do drugog stepena, staratelj, štićenik, usvojitelj, usvojenik, hranitelj ili hranjenik.

U zaključku o prodaji nepokretnosti javni izvršitelj je dužan da upozori na zabranu propisanu ovim članom“

XIII – Zaključak o prodaji neposrednom pogodbom objaviće se na elektronskoj oglasnoj tabli Кomore javnih izvršitelja, s tim da izvršni poverilac može o svom trošku da objavi zaključak o prodaji neposrednom pogodbom po izboru izvršnog poverioca u sredstvima javnog informisanja, odnosno da o zaključku obavesti lica koja se bave posredovanjem u prodaji nepokretnosti..