Objekat u Vladimirovcu


VrstaOstalo Broj prodaje2
AdresaCara Lazara 20 OpštinaAlibunar
Cena EUR*150.555 € Jemstvo45.166 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka posl.br. II 501/21 dana 03.11.2021. godine.

Datum javne prodaje30.11.2021. Poverilac / ProdavacGoran Škero - Izvršitelj
Kontakt telefon

064/152-13-61 i 013/355-885

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Ostala zgrada-dom za stara lica, br. zgrade 1, spratnost Po+Pr, površine 1.461m/2, pomoćna zgrada, br. zgrade 2, spratnost Pr, površine 144m/2, izgrađene u Vladimirovcu, ul. Cara Lazara br. 20, na katastarskoj parceli br. 20, površine 52a 26m/2, KO Vladimirovac, sve upisano u List nepokretnosti br. 5451 KO Vladimirovac;

Procenjena vrednost nepokretnosti utvrđena ja Zaključkom od 27.09.2021. godine i iznosi 35.530.884,00 dinara.

Drugo elektronsko javno nadmetanje održaće se 30.11.2021. godine na portalu elektronskog javnog nadmetanja www.eaukcija.sud.rs, sa početkom u 9:00 časova.

Vreme davanja ponuda traje najduže četiri sata i to od 9:00 do 13:00 časova. U slučaju da je najmanje jedna ponuda data u poslednjih pet minuta pre isteka perioda iz stava 2. ovog člana, vreme trajanja elektronskog javnog nadmetanja se produžava za još pet minuta od vremena određenog za okončanje elektronskog javnog nadmetanja. Navedeni postupak se ponavlja sve dok u poslednjih pet minuta elektronskog javnog nadmetanja ne bude data ni jedna ponuda, a najduže do 15:00 časova, kada se postupak elektronskog javnog nadmetanja mora okončati.

Početna cena nepokretnosti iznosi 50% od gore utvrđene vrednosti nepokretnosti odnosno 17.765.442,00 dinara.

Licitacioni korak iznosi 5 % od početne cene odnosno 888.272,10 dinara.

Kupac je dužan da plati prodajnu cenu u roku od 15 dana od dana donošenja zaključka o dodeljivanju nepokretnosti

Kao ponudioci mogu da učestvuju samo lica koja su položila jemstvo i koji su registrovani u skladu sa članom 5.Pravilnika o organizaciji i postupku elektronskog javnog nadmetanja (Sl. Glasnik RS br. 14/2020).
Jemstvo iznosi 15% od utvrđene vrednosti gore navedene nepokretnosti odnosno 5.329.632,60 dinara.