Vikend kuća i zemljište u Beški


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaKO Beška OpštinaInđija
Cena EUR*16.047 € Jemstvo2.292 €
Pravni osnov /
Datum javne prodaje03.11.2021. Poverilac / ProdavacB2 Holding kapital doo Beograd
Kontakt telefon

011/440-96-06; workout@b2kapital.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Izvršni poverilac B2 HOLDING KAPITAL DOO BEOGRAD u izvršnom predmetu posl.br. I.Iv-24/2018, koji se vodi pred javnim izvršiteljem Draganom Maričić protiv izvršnog dužnika, na osnovu Zaključka I.Iv-24/2018 od 05.10.2021. godine, oglašava prvu javnu prodaju sledećih nepokretnosti, i to:

• Parcela broj 1616/3, površine 1000 m2, građevinsko zemljište izvan građevinskog područja, njiva 5. klase, potes Kalakača, LN broj 2708 KO Beška;
• Parcela broj 1616/4, površine 500 m2, građevinsko zemljište izvan građevinskog područja, njiva 5. klase, potes Kalakača, LN 2708 KO Beška;
• Parcela broj 1616/6, površine 500 m2, građevinsko zemljište izvan građevinskog područja, njiva 5. klase, potes Kalakača, LN 2708 KO Beška;
• Nepokretnost-objekat koji se vodi na knjižnoj parceli broj 1616/3, objekat broj 1, ulica/potes Kalakača, površine 41 m2, vikend kuća-objekat, preuzet iz zemljišne knjige, broj prizemnih etaža 1, imaoci prava na objektu Dragiša Kovačević iz Zemuna, ulica Vojni put 462, blok 1, broj 462, svojina privatna u 1/1 dela procenjene vrednosti 2.705.085,00 dinara.

PRVO JAVNO NADMETANJE održaće se dana 03.11.2021. godine sa početkom u 10 časova u kancelariji Javnog izvršitelja Dragana Maričić, ul. Kralja Petra I broj 9, Inđija.

Na zakazanom javnom nadmetanju početna cena za predmetne nepokretnosti iznosi 70% od utvrđene vrednosti nepokretnosti.

Na javnom nadmetanju mogu kao ponudioci da učestvuju samo lica koja na račun izvršitelja br. 285-2210310000010-68 koji se vodi kod Sberbank Srbija polože jemstvo u iznosu od 10% od procenjene vrednosti nepokretnosti, sa napomenom jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu poslovni br.I.Iv-24/2018 i o uplaćenom jemstvu dostave dokaz na javnoj prodaji.

Kupac je dužan da cenu po kojoj je nepokretnost prodata položi na račun izvršitelja u roku od 5 /pet/ dana po objavljivanju rezultata prodaje, a po uplati kupoprodajne cene predaće mu se predmetna nepokretnost.

Kupac snosi sve troškove oko taksi i poreza, a radi prenosa prava vlasništva.