Porodična stambena zgrada u Vršcu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje2
AdresaGudurički put 251 OpštinaVršac
Cena EUR*61.234 € Jemstvo18.370 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka II 475/21 dana 29.11.2021. godine.

Datum javne prodaje21.01.2022. Poverilac / ProdavacGoran Škero - Izvršitelj
Kontakt telefon

064/152-13-61 i 013/355-885

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Porodična stambena zgrada br. 1, površine u gabaritu 99m2, P+Pk, koja se nalazi na k.p. 21821/14, KO Vršac, sve upisano i opisano u listu nepokretnosti br. 8048, KO Vršac, sa pripadajućim pravom korišćenja parcele, postojeća na adresi Gudurički put 251, Vršac.

Na predmetnoj parceli postoji upisana zabeležba obaveze plaćanja naknade za promenu namene poljoprivrednog zemljišta, dok druga upisana stvarna prava i tereti ne ostaju nakon završene prodaje. Javni izvršitelj nema saznanja o neposrednim držaocima predmetne nepokretnosti.

Procenjena vrednost nepokretnosti utvrđena je Zaključkom od 24.09.2021. godine i iznosi 14.451.288,05 dinara.

Drugo elektronsko javno nadmetanje održaće se 21.01.2022. godine na portalu elektronskog javnog nadmetanja www.eaukcija.sud.rs, sa početkom u 9:00 časova.

Vreme davanja ponuda traje najduže četiri sata i to od 9:00 do 13:00 časova. U slučaju da je najmanje jedna ponuda data u poslednjih pet minuta pre isteka perioda iz stava 2. ovog člana, vreme trajanja elektronskog javnog nadmetanja se produžava za još pet minuta od vremena određenog za okončanje elektronskog javnog nadmetanja. Navedeni postupak se ponavlja sve dok u poslednjih pet minuta elektronskog javnog nadmetanja ne bude data ni jedna ponuda, a najduže do 15:00 časova, kada se postupak elektronskog javnog nadmetanja mora okončati.

Početna cena nepokretnosti iznosi 50% od označene procenjene vrednosti odnosno 7.225.644,02 dinara.

Licitacioni korak iznosi 5 % od početne cene odnosno 361.282,20 dinara.

Jemstvo iznosi 15% od utvrđene vrednosti nepokretnosti za koju se licitira odnosno 2.167.693,21 dinara. Jemstvo se uplaćuje najkasnije dva dana pre održavanja javnog nadmetanja. Jemstvo za učešće na elektronskom javnom nadmetanju uplaćuje se na račun ministarstva, koji je obljavljen na intertnet stranici portala www.eaukcija.sud.rs sve u skladu sa članom 175. ZIO i u skladu sa članom 8. Pravilnika o organizaciji i postupku elektronskog javnog nadmetanja (Sl. Glasnik RS br. 14/2020).