Zemljište u Kukujevcima


VrstaZemljište Broj prodaje1
AdresaKO Kukujevci OpštinaŠid
Cena EUR*12.687 € Jemstvo2.719 €
Pravni osnov

Na osnovu Zaključka posl.br. I.I-229/21 od 08.11.2021. godine.

Datum javne prodaje07.12.2021. Poverilac / ProdavacMilan Žugić - izvršitelj
Kontakt telefon

065/277-71-55 i 022/615-480

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

OGLAŠAVA SE PRVA javna prodaja nepokretnosti i to:

- njiva 1. Кlase, površine 17660 m2, na parceli broj 3345, br. dela 1, К.O. Кukujevci, list nepokretnosti broj 26, ul. Pakledin, na kojoj izvršni dužnik Milan Branković ima pravo svojine, sa obimom udela od 1/1 čija je procenjena tržišna vrednost na dan procene 27.09.2021. godine u iznosu od 2.138.643,90 dinara.

Predmetna nepokretnost je slobodna od lica i stvari.

Na nepokretnosti koja je predmet prodaje, ne postoje prava trećih lica koja umanjuju njenu vrednost, odnosno ne postoje stvarne i lične službenosti ili stvarni tereti koje kupac preuzima posle prodaje nepokretnosti.

Uvidom u izveštaj pravosudnog informacionog sistema – RGZ, utvrđeno je da je pokrenut postupak brisanja ranije zabeležbe broj 952-02-15-078-10501/2021 po rešenju o izvršenju Osnovnog suda u Šidu posl.br. I – 44/15 od 05.08.2021. godine. Dopisom posl.br. I – 44/15 od 06.08.2021. godine, Osnovni sud u Šidu je obavestio postupajućeg javnog izvršitelja, da je zaključen postupak po rešenju o izvršenju Osnovnog suda u Šidu posl.br. I – 44/15 od 05.08.2021. godine, da su ukinute sve sprovedene izvršne radnje i da je dug izmiren u celosti.

Zaključkom o utvrđenju vrednosti I.I-229/21 od 12.10.2021. godine, javni izvršitelj Milan Žugić je utvrdio ukupnu tržišnu vrednost predmetnih nepokretnosti u iznosu od 2.138.643,90 dinara na dan procene 27.09.2021. godine, s tim da je na ovom nadmetanju početna cena odmerena u visini od 70% procenjene vrednosti i iznosi 1.497.050,73 dinara.

Prvo javno nadmetanje će se održati dana 07.12.2021. godine, putem portala elektronske prodaje (eaukcija.sud.rs), a licitacioni korak iznosi najviše 10% od početne cene.

Elektronsko javno nadmetanje se održava radnim danom i traje najduže šest časova u periodu od 9 do 15 časova. Vreme za davanje ponuda traje najduže četiri časa u periodu od 9 do 13 časova. U slučaju da je najmanje jedna ponuda data u poslednjih pet minuta pre isteka navedenog perioda, vreme trajanja elektronskog javnog nadmetanja se produžava još pet minuta od vremena određenog za okončanje elektronskog javnog nadmetanja te se postupak ponavlja sve dok u poslednjih pet minuta elektronskog javnog nadmetanja ne bude data nijedna ponuda a najduže do 15 časova, kada se postupak elektronskog javnog nadmetanja mora okončati a sve u skladu sa Pravilnikom o organizaciji i postupku elektronskog javnog nadmetanja

Pravo učešća u nadmetanju imaju lica koja su prethodno položila jemstvo, na račun Ministarstva pravde koji je objavljen na internet stranici portala (eaukcija.sud.rs) najkasnije dva dana pre održavanja javnog nadmetanja u visini 15% procenjene vrednosti nepokretnosti. Polaganja jemstva su oslobođeni izvršni poverilac i založni poverilac, ako njihova potraživanja dostižu iznos jemstva i ako bi se s obzirom na njihov red prvenstva i utvrđenu vrednost nepokretnosti, taj iznos mogao namiriti iz prodajne cene.

Кupac nepokretnosti, ni na javnom nadmetanju, ni neposrednom pogodbom, ne može biti izvršni dužnik, kao ni javni izvršitelj, zamenik javnog izvršitelja, pomoćnik javnog izvršitelja ili drugo lice koje je zaposleno kod javnog izvršitelja, nezavisno od toga da li postupa u konkretnom izvršnom postupku, lice zaposleno u ministarstvu kao administrator portala elektronskog javnog nadmetanja niti lice koje je njihov krvni srodnik u pravoj liniji, a u pobočnoj liniji do četvrtog stepena srodstva, supružnik, vanbračni partner, tazbinski srodnik do drugog stepena, staratelj, štićenik, usvojitelj, usvojenik, hranitelj ili hranjenik kao ni svako drugo lice koje službeno učestvuje u konkretnom izvršnom postupku, a u skladu sa članom 169. Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

Ponudilac kome je dodeljena nepokretnost (kupac) dužan je da uplati ponuđeni iznos (cenu) u roku od 15 dana od dana donošenja zaključka o dodeljivanju nepokretnosti na depozitni račun javnog izvršitelja Milana Žugića br.160-496283-80 otvoren kod Inteza banke sa pozivom na broj II-229/21. Ako polaganje cene izostane, javni izvršitelj će proglasiti prodaju tom ponuđaču bez pravnog dejstva i pozvati sledećeg po redu ponuđača da uplati ponuđeni iznos.