Zgrada trgovine i zemljište u Paraćinu


VrstaPoslovni objekat Broj prodaje2
AdresaVidovdanska 58 OpštinaParaćin
Cena EUR*108.465 € Jemstvo32.540 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka o prvoj javnoj prodaji nepokretnosti II 71/19 od 17.11.2021. godine.

Datum javne prodaje21.12.2021. Poverilac / ProdavacIvan Jezdović - Izvršitelj
Kontakt telefon

035/571-701

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

kp br 5295/4 KO Paraćin, potes Vidovdanska, površine 1078m2, od čega: zemljište pod zgradom i drugim objektom u površini od 519m2, zemljište pod zgradom i drugim objektom u površini od 24 m2, zemljište uz zgradu i drugi objekat u površini od 500m2 i njiva 1 klase u površini od 35 m2, vrsta zemljišta: gradsko građevinsko zemljište, vrsta prava svojina, oblik svojine privatna, obim udela izvršnog dužnika kao titulara prava: 1/1, sve upisano u LN br 5238 KO Paraćin kao i zgrada trgovine kao zgrada 1 izgrađena na kp br 5295/4 KO Paraćin grad, na adresi: Paraćin, Vidovdanska br 58, površine u osnovi 519 m2, spratnost: sprat + prizemlje, objekat poseduje odobrenje za upotrebu, vrsta prava svojina, oblik svojine privatna, ukupan udeo izvršnog dužnika i lica koja trpi namirenje na navedenoj nepokretnosti, je u obimu 1/1, sve upisano u LN br 5238 KO Paraćin grad, a koje nepokretnosti se prodaju kao jedinstvena celina u smislu odredbi čl. 3. Zakona o prometu nepokretnosti,čija je vrednost utvrđena na osnovu procene stručnog lica koja je javnom izvršitelju dostavljena dana 02.08.2021. godine, a po ukupno utvrđenoj tržišnoj vrednosti u visini od 25.597.786, 67 dinara.

Početna cena je 12.798.893,34 dinara.

Javno nadmetanje održaće se dana 21.12.2021. godine u 14:00 časova, u kancelariji Javnog izvršitelja u Paraćinu, na adresi ulica Tome Živanovića br. 39, sprat 6, stan 41-42.

Jemstvo - uplate vršiti na depozitni račun Javnog izvršitelja Jezdović Ivana broj 170-0050015109007-67 koji se vodi kod UniCredit Bank ad sa svrhom plaćanja: „jemstvo za učestvovanje u javnom nadmetanju u predmetu II 71/19“ i pozivom na broj II 71/19.