Poslovni prostor u Vlasotincu


VrstaPoslovni objekat Broj prodaje1
AdresaUl. Mije Milenkovića OpštinaVlasotince
Cena EUR*12.571 € Jemstvo2.088 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka II 2926/19 dana 16.11.2021. godine.

Datum javne prodaje14.12.2021. Poverilac / ProdavacB2 Holding kapital doo Beograd
Kontakt telefon

011/440-96-03: workout@b2kapital.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Izvršni poverilac B2 HOLDING KAPITAL DOO BEOGRAD, Vladimira Popovića 6, u izvršnom predmetu posl.br. I.I 2926/19, koji se vodi pred Javnim izvršiteljem Nenadom Gvozdenović iz Leskovca, na osnovu Zaključka I.I 2926/19 od 17.11.2021. godine, oglašava prvu javnu prodaju sledeće nepokretnosti, i to:

Poslovni prostor koji se sastoji od jedne prostorije, u Vlasotincu, u ul. Mije Milenkovića, u prizemlju tržnog centra, površine 54 m2, broj posebnog dela 2, koji se nalazi na kat. parc. br. 589/2, upisano u list nepokretnosti broj 4864 KO Vlasotince-Varoš.

Zaključkom o utvrđenju vrednosti I.I 2926/19 od 17.11.2021. godine javni izvršitelj utvrdio je tržišne cene predmetnih nepokretnosti, i to:

u iznosu od 2.463.536,16 dinara, što predstavlja protivvrednost 20.952 EUR

s tim da početna cena na prvom javnom nadmetanju iznosi 60% procenjene vrednosti nepokretnosti, što iznosi 1.478.121,70 dinara ili 12.571,20 EUR

Prodaja će se obaviti usmenim javnim nadmetanjem dana 14.12.2021. godine u 13:00 časova u kancelariji javnog izvršitelja Nenada Gvozdenovića u Leskovcu, ul. Moše Pijade 8/3.

Pravo učešća u javnom nadmetanju imaju lica koja su prethodno položila jemstvo u visini od 10% utvrđene vrednosti predmetne nepokretnosti, što iznosi 246.353,62 dinara, do objavljivanja javnog nadmetanja, a dužni su da dokaz o uplati jemstva dostave javnom izvršitelju na dan javnog nadmetanja.

Jemstvo se polaže uplatom na račun javnog izvršitelja Nenada Gvozdenović br.330-04013350-67, sa pozivom na broj I.I-2926/2019.

Ponudilac kome je dedeljena nepokretnost (kupac) je dužan da uplati ponuđeni iznos (cenu) u roku od 8 dana od dana donošenja zaključka o dodeljivanju nepokretnosti, a na račun izvršitelja, ako polaganje cene izostane, javni izvršitelj će proglasiti dodeljivanje tom ponuđaču bez pravnog dejstva i pozvati sledećeg po redu ponuđača da uplati ponuđeni iznos.

Javni izvršitelj će zainteresovanim licima za kupovinu nepokretnosti omogućiti da razgledaju premetnu nepokretnost dana 09.12.2021. godine u periodu od 13:00 do 15:00 časova, s tim da zainteresovana lica moraju najaviti razgledanje najkasnije 5 /pet/ radnih dana pre zakazanog razgledanja i to putem maila: gvozdenovic.izvrsenje@gmail.com, putem telefona br. 016/254 618 ili lično u kancelariji javnog izvršitelja.