Porodična stambena zgrada i zemljište u Lonjinu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaKO Lonjin OpštinaLjubovija
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov /
Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacOTP banka
Kontakt telefon

018/519-412, 018/519-413, 018/415-02-22

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad, kao izvršni poverilac, oglašava elektronsku javnu prodaju:

1. Porodična stambena zgrada, površine 133m², potes Selo br. 53, broj zgrade 1, pravni status: objekat ima odobrenje za upotrebu, postojeći na kp.br.193/2, upisana u List nepokretnosti br. 608 KO Lonjin, sa obimom udela 1/1 – procenjena tržišna vrednost nepokretnosti iznosi 2.007.927,00 dinara, a početna cena na prvom javnom nadmetanju čini 70% od procenjene tržišne vrednosti, odnosno ukupno 1.405.548,90 dinara;
2. Katastarska parcela 193/2, ukupne površine 0.05,00ha, po načinu korišćenja: zemljište pod zgradom i drugim objektom površine 0.01,33ha; po načinu korišćenja: ostalo prirodno neplodno zemljište površine 0.03,67ha, Potes Selo, sa obimom udela 1/1 - procenjena tržišna vrednost nepokretnosti iznosi 117.560,00 dinara, a početna cena na prvom javnom nadmetanju čini 70% od procenjene tržišne vrednosti, odnosno ukupno 82.292,00 dinara;

Prodaja će se obaviti putem ELEKTRONSKOG javnog nadmetanja na dan 19.01.2022. godine u periodu od 09 do 15 časova preko portala Ministarstva pravde za elektronsko javno nadmetanje koji je dostupan na internet stranici portala www.eaukcija.gov.rs, s tim što vreme za davanje ponuda traje najduže četiri sata, u periodu od 09 do 13 časova.

Na javnom nadmetanju kao ponudioci mogu da učestvuju samo lica registrovana na portalu elektronskog javnog nadmetanja www.eaukcija.gov.rs i koja polože jemstvo najkasnije dva dana pre održavanja javnog nadmetanja u iznosu od 15% procenjene vrednosti nepokretnosti koje su predmet prodaje. Jemstvo se polaže u novcu, uplatom na račun Ministrastva pravde Republike Srbije koji je objavljen na internet stranici portala www.eaukcija.gov.rs. Ponudiocima čija ponuda nije prihvaćena jemstvo se vraća odmah nakon zaključenja elektronskog javnog nadmetanja.

Popisane nepokretnosti kupuju se u viđenom stanju, dok licitacioni korak iznosi 10% od početne cene.

Najpovoljniji ponuđač kome bude dodeljenja nepokretnost, dužan je da uplati ponuđenu cenu, umanjenu za iznos položenog jemstva, u roku od 15 dana od dana donošenja zaključka o dodeli nepokretnosti na račun javnog izvršitelja Dragana petrovića br. 310-209856-78 sa pozivom na broj predmeta Ii.94/21 i sa napomenom: „Uplata ostatka cene u predmetu Ii.94/21“. Ako najpovoljniji ponuđač ne uplati ponuđenu cenu u roku, zaključkom se oglašava da je prodaja bez dejstva prema njemu i nepokretnost se dodeljuje drugom ponuđaču po redu, odnosno trećem, uz određivanje roka za plaćanje cene. Ukoliko ni jedan ponuđač ne plati ponuđenu cenu u roku, javni izršitelj utvrđuje da elektronsko javno nadmetanje nije uspelo.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti advokatskoj kancelariji dr Nebojše Stankovića iz Niša na br. telefona 018/519 412, 018/519 413 i 018/4150222 ili putem e-maila: office5@stankovicandpartners.com.