Dvosoban stan u Novim Banovcima


VrstaStambeni objekat Broj prodaje2
AdresaVrtlarska 2 OpštinaStara Pazova
Cena EUR*15.942 € Jemstvo4.783 €
Pravni osnov /
Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacRaiffeisen Bank
Kontakt telefon

063/106-38-72 i 011/220-88-24

Molim Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu doboš

Dodatni opis

Javni izvršitelj Srđan Jovanović,imenovan za područje Višeg suda u Sremskoj Mitrovici i Privrednog suda u Sremskoj Mitrovici,Inđija,Ul.Dušana Jerkovića br.3,lokal 1,tel.064/335-8676,022/561-126.Posl.broj:ИИ 282/20 u izvršnom predmetu izvršnog poverioca Raiffeisen banka ad Beograd,Ul.Đorđa Stanojevića br.16 donosi sledeći ZAKLJUČAK O PRODAJI NEPOKRETNOSTI NA ELEKTRONSKOM JAVNOM NADMETANJU.

ODREĐUJU SE USLOVI PRODAJE NA DRUGOM ELEKTRONSKOM JAVNOM NADMETANJU nepokretnosti i to:

- Dvosoban stan u zgradi T-1,lamela 2,površine 49m2,broj stana 2,koji se nalazi u prizemlju stambene zgrade za kolektivno stanovanje,broj zgrade 5,broj ulaza 2,izgrađene na katastarskoj parceli broj 700/11,koja se nalazi na adresi Vrtlarska br.2 u Novim Banovcima upisano u list nepokretnosti broj 1754,Služba za katastar nepokretnosti Stara Pazova,K.O.Novi Banovci.

Procenjena tržišna vrednost iznosi 3.762.243,20 dinara utvrđena dana 16.11.2020.godine.

Početna cena na elektronskom javnom nadmetanju iznosi 50% od utvrđene vrednosti nepokretnosti/1.881.121,60 dinara/.

Elektronsko javno nadmetanje održaće se dana 15.01.2021. god. na portalu elektronskog javnog nadmetanja u periodu od 09 do 13 časova.

Licitacioni korak iznosi 5% od početne cene nepokretnosti.

Vreme za davanje ponuda traje najduže četiri časa,u periodu od 9 do 13 časova.U slučaju da je najmanje jedna ponuda data u poslednjih pet minuta pre isteka navedenog perioda,vreme trajanja elektronskog javnog nadmetanja se produžava za još pet minuta od vremena određenog za okončanjeelektronskog javnog nadmetanja.
Postupak se nastavlja sve dok u poslednjih pet minuta elektronskog javnog nadmetanja ne bude data nijedna ponuda,a najduže do 15 časova,kada se postupak elektronsko javnog nadmetanja mora okončati.

Pravo učešća imaju sva zainteresovana lica koja su registrovani korisnici na portalu elektronskog javnog nadmetanja i koja su položila jemstvo najkasnije dva dana pre održavanja elektronskog javnog nadmetanja u iznosu od 15% od procenjene vrednosti nepokretnosti za koju podnose ponudu i to uplatom na račun Ministarstva pravde koji je objavljen na internet stranici portala/eaukcija.sud.rs/,inače će se licu uskratiti učestvovanje na javnom nadmetanju.

Najpovoljniji ponudilac je dužan da u roku od 15 dana od dana donošenja zaključka o dodeljivanju nepokretnosti ponuđenu cenu isplati na namenski račun javnog izvršitelja broj 285-2210310000069-85 koji se vodi kod Sberbank AD Beograd,a po uplati kupoprodajne cene predaće mu se predmetna nepokretnost.

Jemstvo u svakom slučaju gubi učesnik koji ne ponudi ni početnu cenu kao i učesnik koji odustane od javnog nadmetanja,u kom slučaju će se postupiti na način propisan čl.182,st.2 i 3 Zakona o izvršenji u obezbeđenju.

Kupac snosi sve troškove oko taksi i poreza,a radi prenosa prava vlasništva.

Zainteresovana lica mogu razgledati nepokretnost koja je predmet prodaje svakim radnim danom od 10-15 časova.

ostavite komentar

Komentari:

  1. gde se tačno nalazi stan jer su podaci kontradiktorni, koja je cena?