Poslovni prostor u Beogradu


VrstaPoslovni objekat Broj prodaje2
AdresaOsmana Đikića 30 OpštinaBeograd-Palilula
Cena EUR*99.547 € Jemstvo19.909 €
Pravni osnov /
Datum javne prodaje23.08.2018. Poverilac / ProdavacSBERBANK Srbija
Kontakt telefon

19909 - Kontakt centar

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu doboš

Dodatni opis

Druga aukcijska prodaja sledeće nepokretnosti:

1. Poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost – u stvarnosti kancelarijski prostor, koji se nalazi u prizemlju zgrade broj 5, postojeće na k.p.br. 647/1, u ulici Osmana Đikića br. 30, Beograd, broj posebnog dela P/1, površine 99 m², broj lista nepokretnosti 2044 KO Palilula.

Lokacija i okruženje:

Predmetna nepokretnost se nalazi u Beogradu u ulici Osmana Djikića br. 30, na teritoriji Opštine Palilula. Ulica Osmana Đikića je manja ulica, koja se nalazi na potesu između ulica Mitropolita Petra, Ĉarlija Ĉaplina i Bulevara despota Stefana. Preko ovih ulica predmetna lokacija je povezana sa svim ostalim delovima grada i značajnim lokacijama u Beogradu. Neposredno okruženje predmetne lokacije se sastoji od većeg broja stambeno – poslovnih objekata različite spratnosti. Od značajnijih objekta u neposrednom okruženju se nalaze: Srednja tehnička škola PTT škola, Osnovna škola, Sportski centar “Pionir”, Dom zdravlja itd. Prilaz objektu je regulisan direktno sa ulice Osmana Djikića a parking je obezbeđen postojanjem javne parking površine u okolnim ulicama.

Struktura objekta:

Stambeno poslovna zgrada (br.zgr. 5), u okviru koje se nalazi poslovni prostor je spratnosti Po+2Pr+3+Pk. Poslovni prostor se nalazi na etažama u prizemlju i mezaninu. Sastoji se od: ulaznog dela u prizemlju, stepeništa, predprostora, kancelarijskog dela, male kancelarije i mokrog čvora.

Procenjena vrednost i početna cena:

• Procenjena vrednost nepokretnosti utvrđena je zaključkom Javnog izvršitelja o utvrđenju vrednosti nepokretnosti od 16.03.2018. godine, u iznosu od 23.493.000,00 RSD.

• Na javnom nadmetanju početna cena čini 50% od utvrđene vrednosti nepokretnosti, i iznosi 11.746.500 RSD.

Datum aukcije: 23.08.2018. godine u 14:00 časova, u kancelariji javnog izvršitelja Mirjane Dimitrijević, na adresi Vojvode Micka Krstića br. 1, Beograd.

Javni izvršitelj Mirjana Dimitrijević će zainteresovanim licima omogućiti razgledanje nepokretnosti dana 20.08.2018. godine u 15:00 časova, uz obaveznu pisanu prijavu javnom izvršitelju na email mirjana.dimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com, najkasnije do 19.08.2018. godine.

Pravo učešća imaju lica koja su položila jemstvo u visini od 1/10 utvrđene tržišne vrednosti predmetne nepokretnosti za koju licitiraju, i dostave dokaz izvršitelju o uplati, najkasnije do pre početka javnog nadmetanja. Navedeni iznos se uplaćuje na račun javnog izvršitelja Mirjane Dimitrijević, br. 205-235040-61, sa napomenom “jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu I.I. 912/2017”.

Ponudilac kome je dodeljena nepokretnost (kupac) je dužan da uplati ponuđeni iznos u dinarskoj vrednosti, u roku od 15 dana od dodeljivanja na javnoj prodaji, a na račun javnog izvršitelja. Ukoliko polaganje cene izostane, izvršitelj će proglasiti dodeljivanje tom ponuđaču bez pravnog dejstva i pozvati sledećeg po redu ponuđača da uplati ponuđeni iznos.

Ako više lica bude učestvovalo u javnom nadmetanju, ponudiocima čija ponuda nije prihvaćena vratiće se jemstvo, odmah po zaključenju javnog nadmetanja, s tim da će se jemstvo drugog i trećeg ponuđača zadržati do uplate ukupnog iznosa cene od lica sa boljom ponudom od njihove.

ID: C 19