Kolska vaga i drugo – Mionica / Donji Mušić


VrstaOstalo
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka IIv 390/2019 dana 08.02.2021. godine.

Datum javne prodaje11.03.2021. Broj prodaje1
OpštinaMionica Poverilac / ProdavacIzvršni poverioci
Kontakt telefon

014/521-886 i 066/809-00-93

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Oglašava se PRVA JAVNA PRODAJA, putem usmenog i javnog nadmetanja, popisanih pokretnih stvari izvršnog dužnika na Zapisniku o popisu i proceni pokretnih stvari posl. br. I.IV. 183/17 od 19.03.2018. godine, i to:

1. KOLSKA VAGA, kom. 1, opsega merenja do 50.000 kg, procenjene vrednosti 1.766.000,00 dinara, a početna cena čini 70% od procenjene vrednosti i iznosi 1.243.200,00 dinara,
2. VAGA, marke „LIBELA“ Celje, opseg merenja od 2-100 kg, kom. 1, procenjene vrednosti 120.000,00 dinara, a početna cena čini 70% od procenjene vrednosti i iznosi 84.000,00 dinara,
3. LINIJA ZA PAKOVANjE U NATRON VREĆE 25-50 kg, kom. 1, (linija se sastoji od transportera koji dovozi materijal do vage koja se podešava na željenu količinu, odakle se isti puni u natron vreće i trakastim transporterom ide na utovar ili skladištenje. Predhodno se vreće ispod vage zatvaraju uređajem za proširivanje. Kapacitet je do 200 vreća na sat), procenjene vrednosti 2.210.000,00 dinara, a početna cena čini 70% od procenjene vrednosti i iznosi 1.547.000,00 dinara,
4. TRANSPORTNI SISTEM ZA PAKOVANjE U KAMIONE, kom. 1, (podrazumeva sipanje iz mešalice u cisternu za transport proizvoda u rinfuzi i traku za transport vreća sa skladišta u kamion. Kapacitet ove linije je 30 t/h.), procenjene vrednosti 1.692.000,00 dinara, a početna cena čini 70% od procenjene vrednosti i iznosi 1.184.400,00 dinara,
5. CISTERNA ZA GORIVO, kom. 1, (u kompleksu fabrike nalazi se ukopana cisterna za gorivo sa propisano izvedenim priključcima za punjenje i istakanje goriva. Zapremina je 30t) procenjene vrednosti 1.670.500,00 dinara, a početna cena čini 70% od procenjene vrednosti i iznosi 1.169.350,00 dinara.

Javna prodaja održaće se dana 11.03.2021. godine sa početkom u 12:00 časova. na adresi kancelarije javnog izvršitelja Katarine Simić, u Valjevu, ul. Mišarska br. 6, te se ovim Zaključkom pozivate na prodaju.

Zainteresovani kupci su obavezni da pre održavanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva 10% od procenjene cene stvari za koju će se nadmetati, na namenski račun javnog izvršitelja Katarine Simić broj 205-272931-72 kod Komercijalne banke a.d. Beograd, sa napomenom: „jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu posl. br I.I. 390/19“ i da javnom izvršitelju dostave dokaz o uplaćenom jemstvu, a lica koja prethodno nisu položila jemstvo ne mogu učestvovati na javnom nadmetanju.

Zainteresovana lica mogu razgledati nepokretnosti koje su predmet prodaje uz prethodnu najavu javnom izvršitelju, a što je izvršni dužnik u obavezi dozvoliti, pod pretnjom zakonskih posledica.

Prodaju nepokretne imovine možete pogledati na linku: "Silosi u okolini Valjeva – Mionica / Donji Mušić".

Nema komentara