Radni sto, drveni plakar, kredenac i veš mašina


VrstaNameštaj
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu Zaključka posl.br. I.IV-182/21 od 06.01.2022. godine.

Datum javne prodaje03.02.2022. Broj prodaje1
OpštinaRuma Poverilac / ProdavacMilan Žugić - izvršitelj
Kontakt telefon

065/277-71-55 i 022/615-480

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

OGLAŠAVA SE PRVA javna prodaja pokretnih stvari u svojini izvršnog dužnika koje su popisane na zapisniku od dana 10.11.2021. godine i to na adresi Novi Кarlovci, ul. Srednja br. 46 (na kojoj izvršni dužnik živi po dopisu Policijske stanice Inđija broj 205-36380/21 od 02.09.2021. godine), čija je ukupna procenjena vrednost na dan popisa iznosila 92.000,00 dinara i to za:

- televizor, crne boje, „VIVAX“, red. br. 00445, čija je procenjena vrednost na dan popisa 10.11.2021. godine iznosila 18.000,00 dinara,
- kredenac, drveni, smeđe boje, red. br. 00446, čija je procenjena vrednost na dan popisa 10.11.2021. godine iznosila 8.000,00 dinara,
- trosed, zelene boje, mebl, red. br. 00447, čija je procenjena vrednost na dan popisa 10.11.2021. godine iznosila 8.000,00 dinara,
- preparirana divljač – mala srna, red. br. 00448, čija je procenjena vrednost na dan popisa 10.11.2021. godine iznosila 6.000,00 dinara,
- preparirana divljač – divlja patka, red. br. 00449, čija je procenjena vrednost na dan popisa 10.11.2021. godine iznosila 4.000,00 dinara,
- preparirana divljač – fazan, red. br. 00450, čija je procenjena vrednost na dan popisa 10.11.2021. godine iznosila 5.000,00 dinara,
- radni sto, drveni, braon boje, red. br. 00451, čija je procenjena vrednost na dan popisa 10.11.2021. godine iznosila 3.000,00 dinara,
- drveni ormar braon boje, red. br. 00452, čija je procenjena vrednost na dan popisa 10.11.2021. godine iznosila 10.000,00 dinara
- veš mašina, bele boje „Gorenje“, red. br. 00453, čija je procenjena vrednost na dan popisa 10.11.2021. godine iznosila 18.000,00 dinara,
- drveni plakar sa ogledalom, red. br. 00454, čija je procenjena vrednost na dan popisa 10.11.2021. godine iznosila 12.000,00 dinara.

Početna cena na prvoj javnoj prodaji određena je u visini od 70% od procenjene vrednosti i iznosi:
-televizor, crne boje, „VIVAX“, red. br. 00445 - 12.600,00 dinara,
- kredenac, drveni, smeđe boje, red. br. 00446 - 5.600,00 dinara,
- trosed, zelene boje, mebl, red. br. 00447 - 5.600,00 dinara,
- preparirana divljač – mala srna, red. br. 00448 - 4.200,00 dinara,
- preparirana divljač – divlja patka, red. br. 00449 - 2.800,00 dinara,
- preparirana divljač – fazan, red. br. 00450 - 3.500,00 dinara,
- radni sto, drveni, braon boje, red. br. 00451 - 2.100,00 dinara,
- drveni ormar braon boje, red. br. 00452 - 7.000,00 dinara
- veš mašina, bele boje „Gorenje“, red. br. 00453 - 12.600,00 dinara,
- drveni plakar sa ogledalom, red. br. 00454 - 8.400,00 dinara.

Prvo javno nadmetanje će se održati dana 03.02.2022. godine, putem portala elektronske prodaje (eaukcija.sud.rs), a licitacioni korak iznosi 10% od početne cene.

Elektronsko javno nadmetanje se održava radnim danom i traje najduže šest časova u periodu od 9 do 15 časova. Vreme za davanje ponuda traje najduže četiri časa u periodu od 9 do 13 časova. U slučaju da je najmanje jedna ponuda data u poslednjih pet minuta pre isteka navedenog perioda, vreme trajanja elektronskog javnog nadmetanja se produžava još pet minuta od vremena određenog za okončanje elektronskog javnog nadmetanja te se postupak ponavlja sve dok u poslednjih pet minuta elektronskog javnog nadmetanja ne bude data nijedna ponuda a najduže do 15 časova, kada se postupak elektronskog javnog nadmetanja mora okončati a sve u skladu sa Pravilnikom o organizaciji i postupku elektronskog javnog nadmetanja

Pravo učešća u nadmetanju imaju lica koja su prethodno položila jemstvo, na račun Ministarstva pravde koji je objavljen na internet stranici portala (eaukcija.sud.rs) najkasnije dva dana pre održavanja javnog nadmetanja u visini 15% procenjene vrednosti konkretne pokretne stvari. Polaganja jemstva su oslobođeni izvršni poverilac i založni poverilac, ako njihova potraživanja dostižu iznos jemstva i ako bi se s obzirom na njihov red prvenstva i utvrđenu vrednost pokretnih stvari, taj iznos mogao namiriti iz prodajne cene.

Кupac pokretnih stvari, ni na javnom nadmetanju, ni neposrednom pogodbom, ne može biti izvršni dužnik, kao ni javni izvršitelj, zamenik javnog izvršitelja, pomoćnik javnog izvršitelja ili drugo lice koje je zaposleno kod javnog izvršitelja, nezavisno od toga da li postupa u konkretnom izvršnom postupku, lice zaposleno u ministarstvu kao administrator portala elektronskog javnog nadmetanja niti lice koje je njihov krvni srodnik u pravoj liniji, a u pobočnoj liniji do četvrtog stepena srodstva, supružnik, vanbračni partner, tazbinski srodnik do drugog stepena, staratelj, štićenik, usvojitelj, usvojenik, hranitelj ili hranjenik kao ni svako drugo lice koje službeno učestvuje u konkretnom izvršnom postupku, a u skladu sa članom 169 Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

Ponudilac kome je dodeljena pokretna stvar (kupac) dužan je da uplati ponuđeni iznos (cenu) u roku od 15 dana od dana donošenja zaključka o dodeljivanju na depozitni račun javnog izvršitelja Milana Žugića br.160-496283-80 otvoren kod Inteza banke sa pozivom na broj IIV-182/21. Ako polaganje cene izostane, javni izvršitelj će proglasiti prodaju tom ponuđaču bez pravnog dejstva i pozvati sledećeg po redu ponuđača da uplati ponuđeni iznos.

Ako više lica učestvuje u javnom nadmetanju, ponudiocima čija ponuda nije prihvaćena vratiće se jemstvo odmah po zaključenju javnog nadmetanja, s tim da će se jemstvo za drugog i trećeg ponuđača zadržati do uplate ukupnog iznosa cene od lica sa boljom ponudom od njihove. Ukoliko sva tri ponuđača sa najvišom ponudom ne polože prodajnu cenu u roku, javni izvršitelj će prodaju oglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju, a iz položenog jemstva će se namiriti troškovi nove prodaje i nadoknaditi eventualna razlika između cene postignute na ranijoj i novoj prodaji.

Svi porezi i troškovi prenosa prava vlasništva padaju na teret kupca.

Zainteresovana lica mogu da predmetne pokretne stvari razgledaju svakog radnog dana na adresi izvršnog dužnika, što je izvršni dužnik dužan omogućiti. U protivnom, razgledanje pokretnih stvari sprovešće se prinudnim putem.

Zaključak o prodaji objaviće se na oglasnoj tabli Кomore javnih izvršitelja i portalu Ministarstva pravde (eaukcija.sud.rs), s tim da izvršni poverilac može o svom trošku da objavi zaključak o prodaji u sredstvima javnog informisanja, odnosno da o zaključku obavesti lica koja se bave posredovanjem u prodaji pokretnih stvari.