Pojmovnik

A-E | F-K | L-O | P-T | U-Ž

Agencija za privatizaciju

Centralna operativna institucija koncepta privatizacije u Srbiji, nadležna za organizovanje, sprovođenje i kontrolu postupaka privatizacije.

Anuitet

Novčani iznos koji određenog datuma dospeva za isplatu i koji se zajmodavcu ili investitoru plaća godisnje ili u kraćim vremenskim rokovima, na ime otplate zajma.

Aukcija

Javna prodaja izložene robe putem nadmetanja (licitacije) kupaca.Prodaju na aukciji će vršiti u zavisnosti od postupka prodaje sud, upravni organ sam vlasnik, ili češće stručno lice - aukcionar. Prodaja se vrši onom kupcu koji ponudi najvišu cenu.

Aukcionar (u smislu javne aukcije)

Lice koje bira komisija za aukciju(u postupku privatizacije) zaduženo za pozivanje učesnika da istaknu ponudu na ponuđenu cenu, održavanje reda na aukciji, izricanje mera u slučaju ometanja njenog toka, kao i za proglašenje kupca.

Bankrotstvo (u smislu Zakona o stečaju)

Namirenje poverilaca prodajom celokupne imovine stečajnog dužnika, odnosno stečajnog dužnika kao pravnog lica.

Bitna zabluda

Kriva predstava o odlučnim pravno relevantnim (značajnim) činjenicama u vezi sa pravnom poslom. Smatra se da je lice u bitnoj zabludi ukoliko inače ne bi zaključilo pravni posao takve sadržine pri pravom poznavanju stvari.

Dan izvršenja obaveze

Dan kada ili do kojeg treba izvršiti obaveze.

Davalac lizinga

Privredno društvo koje, uz zadržavanje prava svojine na predmetu lizinga ugovorom prenosi na primaoca lizinga ovlašćenje držanja i korišćenja predmeta lizinga, na ugovoreno vreme i uz ugovorenu naknadu. Kao davalac lizinga može da se pojavi samo privredno društvo koje je dobilo dozvolu Narodne banke Srbije za obavljanje poslova finansijskog lizinga.   

Depozit (u smislu javne prodaje)

Suma novca koju ponuđači polažu ovlašćenom licu (sud, upravni organ, lice koje sprovodi aukciju) kao uslov učešća u javnoj prodaji. Licima koja ne upute najpovoljiniju ponudu, odnosno ne pobede na javnoj prodaji, depozit se vraća u skladu sa uslovima sprovođenja javne prodaje.  

Docnja

Prekoračenje roka za izvršenje neke obaveze.