Pojmovnik

A-E | F-K | L-O | P-T | U-Ž

Državina

Faktička vlast na stvari , nezavisno od toga da li se vrši na osnovu subjektivnog prava ili bez pravnog osnova, kao i nezavisno od toga da li držalac veruje da je ovlašćen da vrši tu faktičku vlast. Državina može biti neposredna (koju ima lice koje neposredno vrši  faktičku vlast na stvari) i posredna (kada lice faktičku vlast na stvari vrši preko drugog lica, kome je po osnovu plodouživanja, ugovora o korišćenju stana, zakupa, čuvanja, posluge ili drugog pravnog posla dalo stvar u neposrednu državinu). Više lica mogu imati državinu stvari ili prava (sudržavina).