Pojmovnik

A-E | F-K | L-O | P-T | U-Ž

Hipoteka

Založno pravo na nepokretnim stvarima koje se stiče upisom poveriočevog prava u javne knjige, a opterećena nepokretnost ostaje i dalje u državini i svojini dužnika. Na ovaj način  poverilac stiče ovlašćenje da, ukoliko dužnik ne isplati dug o dospelosti zahteva naplatu potraživanja obezbeđenog hipotekom iz vrednosti nepokretnosti.

Isporučilac predmeta lizinga

Pravno ili fizičko lice koje na davaoca lizinga prenosi pravo svojine na predmetu lizinga, sa ciljem predaje predmeta lizinga primaocu lizinga na držanje i korišćenje, na ugovoreno vreme i uz ugovorenu naknadu.

Izjava o imovini

Izjava koju, pod pretnjom krivične odgovornosti, daje izvršni dužnik pred sudom ili drugim nadležnim organom, a koja sadrži spisak celokupne imovine izvršnog dužnika, uključujući i njegova potraživanja, kao i potvrdu o tome da su podaci o njegovoj imovini potpuni i tačni.

Izlučna prava

Posebna prava trećih lica na osnovu kojih ona mogu da zahtevaju da se određene stvari koje im pripadaju, a nalaze se kod stečajnog dužnika po nekom pravnom osnovu, koje nije pravo svojine, izuzmu iz stečajne mase. 

Izlučni poverilac

Lice koje, na osnovu svog stvarnog ili ličnog prava, ima pravo da traži da se određena stvar izdvoji iz stečajne mase. Izlučni poverilac nije stečajni poverilac. Izlučni poverilac može tražiti izlučenje pokretnih i nepokretnih stvari, koje se mogu indetifikovati, pa i novac ukoliko bi bila moguća indetifikacija.

Izvršna isprava

Pojedinačni pravni akt koji potiče od suda ili drugog državnog organa kojim se utvrđuje postojanje potraživanja, njegova dospelost i legitimacija stranaka u izvršnom postupku.

Izvršni dužnik

Lice prema kome se ostvaruje potraživanje u izvršnom postupku (postupku izvršenja i obezbeđenja).

Izvršni postupak

Sudski postupak po kome sudovi sprovode prinudno ostvarenje potraživanja (postupak izvršenja) na osnovu izvršne ili verodostojne isprave i sprovode obezbeđenje potraživanja (postupak obezbeđenja). 

Izvršni poverilac

Lice čije se potraživanje ostvaruje u izvršnom postupku (postupku izvršenja i obezbeđenja).

Knjiga izvršnih dužnika

Evidencija izvršnih dužnika sa njihovim izjavama o imovini koju je dužan da vodi sud.