Pojmovnik

A-E | F-K | L-O | P-T | U-Ž

Lične službenosti

Vrsta službenosti koje se ustanovljavaju u korist jednog određenog lica, koje može biti i fizičko i pravno lice i kod kojih se sadržina službenosti sastoji u iskorišćavanju (u određenom stepenu) tuđe stvari.

Lizing

Pisani ugovor koji se zaključuje između dve strane: davaoca lizinga i primaoca lizinga. U ovoj transakciji davalac lizinga određenu stvar (predmet lizinga) daje je na korišćenje primaocu lizinga na određeni vremenski period, dok je korisnik lizinga zauzvrat dužan da davaocu vrši periodična plaćanja po uslovima definisanim u ugovoru.

Lizing rata

Iznos plaćanja koji primalac lizinga po osnovu korišćenja predmeta lizinga periodično plaća davaocu lizinga prema uslovima navedenim u ugovoru o lizingu.

Lizing registar

Baza podataka koja sadrži informacije o svim sklopljenim lizing ugovorima zaključenim između svih korisnika lizinga (pravnih i fizičkih lica) i lizing kompanija. Registar sadrži sve relevantne informacije o primaocu, davaocu i predmetu lizinga.

Nadhipoteka

Založno pravo na potraživanju koje je i samo obezbeđeno hipotekom.  Na osnovu ugovora između hipotekarnog poverioca i nadhipotekarnog poverioca  zalaže se potraživanje  koje hipotekarni poverilac ima prema hipotekarnom dužniku.

Nepokretnost (nepokretna stvar)

Stvari koje se ne mogu premeštati s jednog mesta na drugo bez oštećenja njihove suštine

Neposredna državina

vidi pojam DRŽAVINA

Neposredna pogodba

Jedan od dva moguća načina prodaje stvari u postupku sprovođenja izvršenja. Ugovor o prodaji stvari neposrednom pogodbom zaključuju službeno lice ili lice koje obavlja komisione poslove sa jedne strane i kupac stvari sa druge.

Nepotrošne stvari

  Stvari koje mogu biti upotrebljene više puta ili praktično neograničeno puta

Obustava izvršenja

 Okončanje izvršnog postupka bez namirenja poverioca