Pojmovnik

A-E | F-K | L-O | P-T | U-Ž

Pokretne stvari

Stvari koje se mogu premeštati s jednog mesta na drugo bez oštećenja njihove suštine.

Ponuda

Predlog za zaključenje ugovora učinjen određenom licu, koji sadrži sve bitne sastojke ugovora tako da bi se njegovim prihvatanjem mogao zaključiti ugovor.

Popis stvari u izvršnom postupku (pokretne stvari)

Procesna radnja koja se sprovodi na stvarima izvršnog dužnika od strane sudskog izvršitelja. Popisaće se onoliko stvari koliko je potrebno za namirenje potraživanja izvršnog poverioca i troškova izvršenja.Popisuju se stvari koje se nalaze u državini izvršnog dužnika, kao i njegove stvari koje se nalaze u državini izvršnog poverioca. Na popisanim stvarima izvršni poverilac stiče sudsko založno pravo u momentu kad sudski izvršitelj potpiše zapisnik o popisu.

Poslužno dobro

vidi stvarna službenost

Posredna državina

Vrsta državine kod koje lice faktičku vlast na stvari vrši preko drugog lica kojem je po osnovu nekog pravnog posla dalo stvar u neposrednu državinu.

Potraživanje

Pravo poverioca na naplatu novčanog iznosa ili na neko drugo davanje, činjenje ili trpljenje.

Povlasno dobro

vidi stvarna službenost

Pravo preče kupovine

Zakonsko ili ugovorno ovlašćenje jednog lica (imaoca prava preče kupovine, prekupac) da zahteva od sopstvenika (imaoca stvari), kada se odluči da stvar proda, da mu je ponudi pre svih ostalih kupaca.

Pravo svojine

Najšire, u granicama zakona, pravo držanja, korišćenja i raspolaganja jednom stvari, koje se može isticati prema svim trećim licima.

Predbeležba

Vrsta upisa u javne knjige kojima se uslovno stiču, prenose ili prestaju prava na nepokretnostima ili na drugim predmetima izvršenja.