Pojmovnik

A-E | F-K | L-O | P-T | U-Ž

Učešće (kod lizinga)

Iznos koji se u ugovorenoj visini uplaćuje na račun davaoca lizinga. Minimalni i maksimalni iznos učešća zavise od ugovorenog trajanja lizinga

Učesnik u izvršnom postupku

Lice koje u postupku izvršenja ili obezbeđenja ostvaruje neko svoje pravo ili pravni interes, a nije stranka u postupku

Ugovor o prodaji

Vrsta ugovora kojim se prodavac obavezuje da prenese na kupca pravo svojine na prodatu stvar i da mu je u tu svrhu preda, a kupac se obavezuje da plati cenu u novcu i preuzme stvar.

Verodostojna isprava

Druga vrsta isprava (pored izvršne isprave) na osnovu koje se može doneti rešenje o izvršenju radi ostvarivanja novčanog potraživanja. Verodostojna isprava može biti, na primer, ček, menica akreditiv i slično.

Vrednost nekretnine

Tržišna vrednost nekretnine na dan procene, s tim da se prilikom utvrđivanja vrednosti nekretnine vodi  računa i o tome koliko nekretnina manje vredi zbog toga što na nekretnini ostaju određena prava i posle prodaje.

Zabeležba

Upis određenih pravnih činjenica koje mogu biti od uticaja na postojanje zemljišno-knjižnih prava. Zabeležbom izvršenja na nekretnini izvršni poverilac stiče pravo da svoje potraživanje namiri iz nekretnine i u slučaju da treće lice kasnije stekne na istoj nekretnini pravo svojine.

Zajam

Ugovor kojim se jedan ugovornik (zajmodavac) obavezuje da drugom ugovorniku (zajmoprimcu) preda određeni iznos novca ili određenu količinu zamenjivih stvari, a zajmoprimac se obavezuje da mu vrati posle izvesnog vremena isti iznos novca, odnosno istu količinu stvari iste vrste i kvaliteta. Na primljenim stvarima zajmoprimac stiče pravo raspolaganja, odnosno pravo svojine.

Zajednička hipoteka

Konstituisanje hipoteke na više nepokretnosti radi obezbeđivanja jednog potraživanja. Ustanovljava se u slučaju kada je vrednost jedne nepokretnosti manja od iznosa potraživanja ili u cilju postizanja što veće sigurnosti poverioca da će naplatiti svoje potraživanje

Zajednička svojina

Pravo svojine koje imaju dva ili više lica na istoj stvari (zajedničara), ali tako da njihovi udeli nisu određeni, pa se shodno tome ne može ni raspolagati dok traje režim zajedničke svojine. Za raspolaganje stvarju koja je predmet zajedničke svojine potrebna je saglasnost svih zajedničara.

Zakup

Ugovor kojim se zakupodavac obvezuje predati određenu nepotrošnu stvar zakupoprimcu na upotrebu, a ovaj se obavezuje da će mu za to platiti određenu zakupninu i nakon prestanka zakupa vratiti zakupljenu stvar.